Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Support Media B.V. gevestigd te (9761 KK) Eelde – Drenthe - aan de Ruskenstukken 46, BTW nummer NL859308169B01, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Assen onder nummer 72981814. Support Media B.V. zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: ‘Support Media’. Haar wederpartij zal worden aangeduid met ‘opdrachtgever’. 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van Support Media afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, evenals op de uitvoering daarvan. 
2. Support Media voert haar werkzaamheden enkel uit onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Support Media wijst de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, met uitzondering van situaties waarin partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. In het geval Support Media en opdrachtgever bepaalde schriftelijke afspraken maken, welke afwijken van hetgeen is opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden van Support Media, dan prevaleert ten allen tijde de schriftelijke afwijkende afspraak tussen partijen boven de algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Aanbod, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst
1. Elk aanbod en iedere offerte van Support Media is vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Een overeenkomst tussen Support Media en opdrachtgever komt enkel tot stand door middel van een door Support Media aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging, welke door opdrachtgever voor akkoord wordt getekend. 
3. Alle bij de offerte of het aanbod verstrekte prijslijsten, kostenopgaven en overige gegevens, zijn voor Support Media slechts dan bindend indien Support Media dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigd. In alle andere gevallen kan opdrachtgever aan de inhoud van een aanbieding of offerte geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3. Prijs
1. Alle door Support Media gehanteerde prijzen zijn in Euro’s (€). 
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De door Support Media gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. 
3. In de door Support Media gehanteerde prijs zitten productiekosten inbegrepen, tenzij Support Media en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen. 
4. In geval van prijsverhoging, is Support Media gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook indien deze verhoging plaatsvindt als gevolg van al bij de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst voorziene omstandigheden. Een dergelijke prijsverhoging geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met Support Media te ontbinden.

Artikel 4. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever aan Support Media dient te geschieden binnen de op de factuur van Support Media vermelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat opdrachtgever haar betalingsverplichting op welke wijze dan ook mag blokkeren. Support Media behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, verkeert opdrachtgever na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door Support Media in verzuim en zal opdrachtgever vanaf die datum de onmiddellijk opeisbare wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.
3. Alle kosten, zowel in als buiten rechte - de kosten van juridische bijstand van Support Media daaronder begrepen - die Support Media moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.Artikel 5. Levertijden
1. De door Support Media opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
2. In het geval dat een door Support Media met opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel (nummer) van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
3. Overschrijding van een oplevertermijn geeft nooit recht aan opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding of een andere actie tegen Support Media.
4. Indien Support media het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Support Media opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. 

Artikel 6. Geheimhouding
1. Zowel Support Media als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst van elkaar of uit welke andere bron dan ook hebben verkregen, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om correct gevolg te kunnen geven aan de overeenkomst of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

Artikel 7. Privacy
1. Voor zover in het kader van de tussen Support Media en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen zowel Support Media als opdrachtgever deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen door Support Media worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. Wanneer de Overeenkomst tussen Support Media en opdrachtgever eindigt, zal Support Media de Persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan opdrachtgever en/of vernietigen.

Artikel 8. Klachten 
1. Mocht opdrachtgever een klacht hebben over de door Support Media geleverde producten en/of diensten, dan wordt deze klacht slechts in behandeling genomen, indien Support Media de klacht per aangetekende brief bereikt binnen 8 dagen na constatering van de vermeende tekortkoming aan de zijde van Support Media. 
2. Klachten die betrekking hebben op werkzaamheden die door een derde partij zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd vallen buiten de verantwoordelijkheid van Support Media.
3. Het in behandeling nemen van een klacht door Support Media geldt uitdrukkelijk niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
4. Indien de klacht van opdrachtgever gegrond wordt geacht, is Support Media ten hoogste verplicht tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van Support Media, tot vermindering of restitutie van de prijs of een passend gedeelte daarvan. 
5. Het is opdrachtgever in geen geval toegestaan betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen, tenzij Support Media hiertoe schriftelijk haar instemming heeft gegeven. 

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Support Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst Support Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- Indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Support Media gevergd kan worden dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Support Media op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Support Media de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Support Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
4. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het Support Media vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte c.q. overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Support Media op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele daarbij komende kosten, integraal bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Support Media aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde diensten waarop de klacht betrekking heeft.
2. Support Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Support media is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Support Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Support Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Support Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Support Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Auteursrechten
1. Opdrachtgever garandeert Support Media dat door nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen reclamemiddelen, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Support Media zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen  maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Support Media bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Support Media door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Support Media de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn nakomen.

Artikel 12. Overmacht
1. Support Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Support Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Support Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Support Media of van derden daaronder begrepen. Support Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Support Media haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht is Support Media gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Support Media is bij een overmacht situatie in geen geval schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 13. Nietige/vernietigbare bepalingen
1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Support Media en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Support Media partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland.
2. De rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. De algemene voorwaarden van Support Media zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Assen, staan vermeld op de website van Support Media en dienen door opdrachtgever te worden geraadpleegd bij het aanvaarden van de opdrachtbevestiging. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.